หน่วยที่ 8

              ระบบบังคับเลี้ยว

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

ระบบบังคับเลี้ยว
เป็นระบบที่ติดตั้งไว้เพื่อให้การบังคับเลี้ยวและการควบคุมรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขับขี่ในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งรถแต่ละรุ่นแต่ละแบบจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้การบังคับเลี้ยวและการทรงตัวเป็นไปอย่างดีที่สุด
ส่วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยว
แฮนด์บังคับเลี้ยว (Handle Bar)
แฮนด์บังคับเลี้ยวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการขับขี่ จะทำให้รถจักรยานยนต์เลียวไปตามทางทิศทางที่ต้องการ
แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
1. แบบท่อชิ้นเดียว
2. แบบท่อแยก 2 ชิ้น
มุมล้อหน้า (Front Wheel Alignment)
การทรงตัวและการคล่องตัวของรถจักรยานยนต์ในขณะขับขี่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญก็คือมุมล้อหน้า
1. มุมคาสเตอร์ (Caster)
2. ระยะเทรล (Trail Distance)
มุมคาสเตอร์ (Caster) คือ มุมที่เกิดจากการลากเส้นในแนวแกนคอตัดกับเส้นดิ่งที่ลากผ่านแกนล้อตัดกับพื้น
ระยะเทรล (Trail Distance) คือ ระยะที่วัดจากจุดที่เส้นแนวแกนคอตัดกับพื้นถึงจุดที่เส้นดิ่งที่ลากผ่านแกนล้อตัดกับพื้น
ความสัมพันธ์ระหว่างมุมคาสเตอร์กับเทรล
1. มุมคาสเตอร์มากระยะเทรลจะมากตาม
2. มุมคาสเตอร์น้อยระยะเทรลจะน้อยตาม

แบบฝึกหัดหลังเรียน