แบบฝึกหัดบทที่ 8

1. แฮนด์บังคับเลี้ยวแบ่งออกเป็นกี่แบบใหญ่ๆ

2. มุมคาสเตอร์ (Caster) คือ

3. ระยะเทรล (Trail Distance) คือ

4. มุมคาสเตอร์มากระยะเทรลจะ.....ตาม

5. มุมคาสเตอร์น้อยระยะเทรลจะ....ตาม

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: