หน่วยที่ 10

              ระบบส่งกำลัง

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

ระบบส่งกำลัง (Transmission System)
เพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้จึงต้องมีการรับ-ส่งกำลังงานจากเครื่องยนต์ผ่านกลไกส่งกำลังไปยังโซ่
คลัตช์ (Clutch) มีหน้าที่ ตัดต่อการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเปลี่ยนเกียร์ทั้งในการออกรถและหยุดรถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. คลัตช์แบบแห้ง จะติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องยนต์เพื่ออาศัยการระบายความร้อนจากอากาศ คลัตช์แบบนี้เหมาะสำหรับรถที่มีรอบจัด
2. คลัตช์แบบเปียก จะติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์และจุ่มในน้ำมันหล่อลื่นตลอดเวลาเพื่อเป็นการระบายความร้อน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ชนิด คือ
1 แบบธรรมดา (Manual Clutch)
2.2 แบบอัตโนมัติ (Automatic Clutch
แบบธรรมดาหรือแบบกลไก (Manual Clutch)
เป็นคลัชที่อาศัยความควบคุมโดยมีคันบังคับมือคลัตช์และสายคลัตช์ เพื่อให้เกิดการติดต่อกำลัง และสามารถแบ่งตามการทำงานได้ 2 แบบคือ
1. แบบดัน คลัตช์ จะจากโดยการที่การที่แผ่นกดคลัตช์ถูกดันออกจากด้านใน
2. แบบดึง คลัตช์จะจากโดยการที่แผ่นกดคลัตช์ถูกดึงออกด้านนอก
คลัตช์ทั้งสองแบบนี้ลักษณะการควบคุมฝากดแผ่นคลัจช์ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนประกอบอื่นจะเหมือนกัน ซึ่งพอจะแยกส่วนประกอบออกได้ดังนี้
1. เสื้อคลัตช์ (Clutch Housing)
2. ดุมคลัตช์ (Clutch Hub)
3. แผ่นคลัตช์ (Clutch Plate)
4. แผ่นกดคลัตช์ (Pressure Plate)
5. ชุดกลไกสำหรับดันหรือดึง
คลัตช์แบบอัตโนมัติ (Automatic cluth)
เป็นคลัตช์ที่สามารถตัดต่อกำลังได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานโดยไม่ต้องมีคันบังคับหรือมือคลัตช์คอยควบคุม ปัจจุบันมี 2 แบบคือ
1. แบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของลูปปืน
มีส่วนประกอบดังนี้
1. เสื้อคลัตช์ (Clutch Housing)
2. ดุมคลัตช์ (Clutch Hub)
3. จานนำร่องลูกปืน (Roller Guide)
4. ลูกปืน (Roller)
5. สปริง (Reacing Spring)
6. แผ่นรองลูกปืน (Inner Plate)
2. คลัตช์แบบใช้คลัตช์ 2 ชุด
เป็นคลัตช์ที่ให้การส่งกำลังที่นิ่มนวล มีการทำงานของคลัตช์ 2 ชุดสัมพันธ์กัน ซึ่งต่างกับคลัตช์แบบลูกปืน คลัตช์แบบอัตโนมัตินี้มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
1. คลัตช์ชุดที่ 1 (First Clutch)
2. คลัตช์ชุดที่ 2 (Gear Shifting Clutch)
คลัตช์ชุดที่ 1 (First Clutch) ประกอบด้วย
1. เฟืองจานคลัตช์ (Gear Primary Drive)
2. ตุ้มเหวี่ยงหรือผ้าคลัตช์ (Clutch Assay)
3. สปริงดึงผ้าคลัตช์ (Clutch Spring)
คลัตช์ชุดที่ 2 (Gear Shifting Clutch) ประกอบด้วย
1. เฟืองตัวตาม (Primary Driven Gear)
2. ดุมคลัตช์ (Flub)
3. แผ่นคลัตช์ (Plate)
4. ตัวกดคลัตช์ (Push Piece)
5. แผ่นกดคลัตช์ (Pressure Plate)
6. แผ่นสปริงหวี (Spring)
7. ลูกปืน (Thrust Bearing)
เกียร์ (Gear)
เพื่อทำหน้าที่ทดรองของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ เช่น ในขณะออกรถต้องทดรองให้เครื่องยนต์หมุนเร็วแต่ล้อหมุนช้า เพื่อที่รถจะสามารถเคลื่อนที่ออกไปได้
หน้าที่ของเกียร์
1. เพิ่มแรงบิด
2. ปรับเปลี่ยนอัตราทด ให้เหมาะสมกับภาวการณ์ขับขี่


แบบฝึกหัดหลังเรียน