แบบฝึกหัดบทที่ 10

1. คลัตช์ (Clutch) มีหน้าที่

2. คลัตช์แบบแห้ง จะติดตั้งอยู่

3. 2. คลัตช์แบบเปียก จะติดตั้งอยู่

4. คลัชแบบธรรมดาหรือแบบกลไก (Manual Clutch)แบ่งตามการทำงานได้ กี่แบบ

5. คลัตช์แบบอัตโนมัติ (Automatic cluth)ปัจจุบันมีกี่แบบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: