คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ  การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์  และระบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือถอดประกอบ  ตรวจสอบชิ้นส่วน  ความปลอดภัยในการทำงาน  การบำรุงรักษา  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ อุปกรณ์ได้

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบต่างๆ และตรวจสภาพชิ้นส่วน
      2.เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ
      3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย