หน่วยที่ 5

              ระบบจุดระเบิด

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกล พลังงานความร้อนที่ได้จะมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ประเภทของระบบจุดระเบิด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบหน้าทองขาว (Contact Point Ignittion System)
2. แบบ CDI (Capaciton Discharge Ignition System)ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว
เป็นระบบจุดระเบิดที่มีชุดกลไกเป็นตัวกำหนดตำแหน่งจุดประกายไฟของหัวเทียน และมีอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงให้ไปกระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน ซึ่งอุปกรณ์และกลไกต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย
1. ล้อแม่เหล็ก (Magnetic Flywheel or Rotor)
ล้อเหล็กภายในจะประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnets) จำนวน 2 คู่ ซึ่งแม่เหล็กนี้จะส่งอำนาจอยู่ตลอดเวลา
2. ขดลวดจานไฟ (Primary Coil)
ประกอบด้วยแกนเหล็กและขดลวดซึ่งพันอยู่รอบ ๆ แกนเหล็ก จะทำหน้าที่ร่วมกับล้อแม่เหล็กใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า ชุดล้อแม่เหล็กเมื่อประกอบรวมกับขดลวดจานไฟรวมกันเรียกว่า “แมกนีโต” (Magneto)
3. หน้าทองขาว (Contact Point)
เป็นชุดกลไกที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ เพื่อตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ออกจากแมกนีโตทองขาวทำจากโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อน

4. ลูกเบี้ยว (Cam)
ทำหน้าที่ ปิดและเปิดหน้าทองขาวให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
5. คอนเดนเซอร์ (Condenser)
ทำหน้าที่จ่ายและเก็บประจุไฟฟ้า
6. คอยล์จุดระเบิด (Ignition Coil)
ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนตำให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้กระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน
7. หัวเทียน (Spark Plug)
ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงจากคอยล์จุดระเบิดมาทำให้เกิดประกายไฟ เพื่อจุดส่วนผสมภายในกระบอกสูบ (ห้องเผาไหม้)

แบบฝึกหัดหลังเรียน