แบบฝึกหัดบทที่ 9

1. ระบบรองรับน้ำหนัก (Suspension System)สามารถแบ่งออกเป็นกี่ระบบ

2. ระบบกันสะเทือนหน้าในรถจักรยานยนต์มีอยู่ กี่แบบ

3. ระบบกันสะเทือนหลังแบ่งออกเป็นกี่แบบ

4. โช้กอัพที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ นิยมใช้อยู่กี่แบบ

5. โช้กอัพแบ่งตามการทำงานออกเป็นกี่แบบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: