แบบฝึกหัดบทที่ 6

1. ความจุแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น

2. ระบบไฟชาร์จ มีหน้าที่

3. ระบบไฟแสงสว่าง มีหน้าที่

4. ชุดเรียงกระแส (Rectifier) ทำหน้าที่

5. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: