แบบฝึกหัดบทที่ 3

 

1. การหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ การหล่อลื่นแบ่งออกเป็นกี่แบบ

2. ชนิดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น มี กี่แบบ

3. เครื่องยนต์ 2 จังหวะแยกส่วนที่หล่อลื่นออกเป็น กี่ ส่วน

4. เครื่องยนต์ 2 จังหวะแยกส่วนที่หล่อลื่นออกเป็น กี่ ส่วน

5. ปั๊มออโตลู๊ป แบ่งออกเป็น กี่ แบบ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: