>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  ประชาสัมพันธ์โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 เชิญชวนสมาชิกองค์การฯ เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
 เชิญชวนสมาชิกองค์การฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
 เชิญชวนสมาชิกชมรมเข้าโครงการฯ โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>


    เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้ะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
    ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควต้า)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาเรียนดี)ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาความสามารถพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีสถิติผู้เข้าชม
5749
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552