>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่-พนักงานขับรถ
นักการ - ภารโรง- ยามรักษาการ