>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ - พนักงานขับรถ
นักการ - ภารโรง- ยามรักษาการ