วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 20104-2002

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 

1. รู้เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน

2. มีทักษะในการต่อ การวัดประลอง และคำนวณ หาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัยสมถรรถรายวิชา

 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2. ปฎิบัติการต่อวงจร วัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

คําอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบขนาน วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลตา วงจรบริดจ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การวิเคราะห์วงจรเครือข่าย โดยใช้กฎเคอร์ชอฟฟ์เมเคอเรนต์ โนดโวลต์เตจ ทฤษฎีการวางซ้อน เธวินินาอร์ตันและการส่งถ่ายกำลังสูงสุด

   
@2016 Create by นายผดุงวิทย์  ดิษฐเจริญ