>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  2/2556    
 
แผนก ระดับ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น
เพศ ชาย หญิง เทียบโอน รวม ชาย หญิง เทียบโอน รวม ชาย หญิง เทียบโอน รวม ชาย หญิง เทียบโอน รวม
ไฟฟ้ากำลัง ปวช 34 1 0 35 22 0 3 25 31 0 0 31 87 1 3 91
เครื่องกล   68 1 1 70 58 0 0 58 82 0 2 84 208 1 3 212
การบัญชี   3 34 0 37 3 22 0 25 2 20 0 22 8 76 0 84
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   12 28 0 40 14 30 0 44 16 30 2 48 42 88 2 132
รวม 117 64 1 182 97 52 3 152 131 50 4 185 345 166 8 519
ไฟฟ้ากำลัง ปวส 22 0 1 23 26 1 5 32         48 1 6 55
เครื่องกล   31 0 4 35 13 0 14 27         44 0 18 62
การบัญชี   0 7 4 11 2 14 7 23         2 21 11 34
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5 12 1 18 2 15 6 23         7 27 7 41
รวม 58 19 10 87 43 30 32 105         101 49 42 192