มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 

รายวิชาระยะสั้น-แกนมัธยม  ๒/๒๕๕๔

ที่

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

๑๑๐๕-๕๒๐๓

หุ่นยนต์

๗๕

๑๑๓๒-๒๒๐๑

ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

๗๕

๑๑๐๔-๓๒๐๑

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

๗๕

๑๑๐๕-๒๒๐๑

ช่างติดตั้งระบบเสียง

๗๕

๑๒๐๔-๒๒๐๑

โปรแกรม Auto CAD

๗๕

แผนกวิชาเครื่องกล

๑๑๐๑-๔๓๐๑

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

๑๕๐

๑๑๐๑-๖๒๐๑

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์

๗๕

๑๑๐๑-๘๒๐๓

การขับรถยนต์

๗๕

๑๑๐๑-๔๒๐๑

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

๗๕

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

๑๒๐๔-๑๒๐๑

โปรแกรมPage Maker และ PowerPoint ๒๐๐๗

๗๕

๑๒๐๔-๑๒๐๒

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคำ

๗๕

๑๒๐๔-๑๒๐๓

การ์ตูนแอนิเมชั่น

๗๕

๑๒๐๔-๑๒๐๖

ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์

๗๕

๑๒๐๔-๓๒๐๑

โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก PhotoShop

๗๕

๑๒๐๔-๑๒๐๔

การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver

๗๕

๑๒๐๔-๑๒๐๕

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Desktop Publishing

๗๕

แผนกวิชาบัญชี

๑๒๐๓-๑๒๐๕

พิมพ์ดีดไทย

๗๕

๑๒๐๓-๑๒๐๖

พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

๗๕

๑๔๐๒-๑๒๐๑

ขนมอบ ๑

๗๕

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

๑๑๐๖-๔๒๐๒

ช่างปูกระเบื้อง

๗๕

๑๑๐๖-๓๒๐๒

ช่างประกอบลิตภัณฑ์อลูมีเนียม

๗๕

๑๑๐๓-๑๒๐๓

ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

๗๕

๑๑๐๖-๔๒๐๑

ช่างก่ออิฐฉาบปูน

๗๕

๑๔๐๓-๖๒๐๔

การประดิษฐ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์

๗๕

แผนกวิชาสามัญ

๑๔๐๓-๖๒๐๑

การประดิษฐ์ของชำร่วยและที่ระลึก

๗๕

๑๔๐๓-๕๒๐๑

ดอกไม้ประดิษฐ์จากแป้งดินญี่ปุ่น

๗๕

๑๔๐๓-๖๒๐๒

สิ่งปะดิษฐ์จากเชือก

๗๕

๑๔๐๓-๖๒๐๓

การประดิษฐ์เครื่องประดับจากคริสตัล

๗๕

๑๔๐๓-๖๒๐๕

การผูกผ้าและการจับจีบผ้า

๗๕