>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่
1 อู่เว้งการช่าง 167  หมู่  1 บ้านสามแยกวิเชียรต.สระประดู่  อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
2 อู่ ช.เจริญกลการ 2 82  หมู่ 13  ต.สระกรวด อ.ศรีเทพจ.เพชรบูรณ์
3 ร้าน รัตนะการช่าง สามแยกวิเชียรบุรี
4 หจก.ซี อาร์ เอ็น จิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส 90/5 ถนนพหลโยธิน กม.95 ต.ห้วยขมิ้นอ.หนองแค  จ.สระบุรี
5 อู่เด่นการช่าง 97 หมู่ 9 ถนนสระบุรี-หล่มสักจ.เพชรบูรณ์
6 อู่ช่างเอส 121  หมู่ 5 ต. หนองไผ่  อ.หนองไผ่จ.เพชรบูรณ์
7 ร้านธนาธิป 378  หมู่ 9   ต.ซับสมอทอดอ.บึงสามพัน   จ.เพชรบูรณ์
8 อู่ สถาพรเซอร์วิส 28  หมู่ 10  ต.สระประดู่อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
9 ร้านเจริญแสงเพชรบูรณ์ 842  หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์
10 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาสมอทอด 73  หมู่  3  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์ 
11 อู่ สยามมิตรเซอร์วิส 97  หมู่ 13  ถ.สระบุรี-หล่มสักต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
12 อู่ ยนต์สวัสดิ์ 197  หมู่  3  ต.โคกเดื่อ  อ.ไพศาลีจ.นครสวรรค์ 
13 อู่ โสภณการช่าง 52/1  หมู่ 10  ต.กันจุ  อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์  
14 บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์สาขาบึงสามพัน 333   หมู่ 4  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์ 
15 อู่ ร.พ.รถยนต์  
16 อู่ เชื่อมการช่าง 35  หมู่  8  ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่จ.เพชรบูรณ์
17 โรงกลึงนิรันทร์ชัย (สากลเซอร์วิส)  
18 อู่ บุญภาบริการ  
19 อู่ ทวีการช่าง 96 ม. 12  ต. สระกรวด   อ. ศรีเทพจ.  เพชรบูรณ์
20 อู่ แสงสว่างการช่าง  
21 อู่ รัตนะการช่าง  
22 บริษัท A.I.M. จำกัด  
23 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเชียรบุรี 75 ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสามแยกวิเชียรบุรี 267 ม. 7 ต. สระประดู่ อ. วิเชียรบุรีจ. เพชรบูรณ์
25 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองไผ่ 1 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
26 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงสามพัน 213 ม.3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
27 สำนักงานกรมสรรพากรอำเภอหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
28 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 141 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
29 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี   
30 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาหนองไผ่ อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
31 สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี  
32 ีเทศบาลพุเตย 201 ม.12 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
33 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี 330 ม.1  ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
34 สำนังานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน  
35 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
36 ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
37 บริษัทไมด้า เอ็กแซท จำกัด (มหาชน) 376/2 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
38 ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
39 บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน) สาขานาเฉลียง 125/1  ม.9  ต.นาเฉลียง  อ.หนองไผ่จ.เพชรบูรณ์  
40 บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ 642  ต.บ้านโภชน์  อ.หนองไผ่   จ.เพชรบูรณ์
41 บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน) สาขาวิเชียรบุรี 174/2-3 ถ.มรกต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
42 บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสามพัน 66 ม.10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
43 บริษัท  โกลเด้นไลน์   นิสซิเนส  จำกัด 99/9 ม.9  ต.ศิลาทิพย์  อ.ชัยบาลดาลจ.ลพบุรี 
44 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด 112 ม.8 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี   จ.เพชรบูรณ์
45 เทศบาลซับสมอดทอด  
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังใหญ่  
47 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง  
48 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
49 องค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย  
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่  
51 หจก.พีอีเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัตชั่น 2004 35 ม.3 ต.มหาดไทยอ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000
52 บริษัท แอคมี่ ซิสเต็ส์ จำกัด  
53 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี   จ.เพชรบูรณ์
54 ร้านชูชีพการไฟฟ้า  
55 โรงพยาบาลบึงสามพัน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
56 ร้านเล็กอิเล็กทรอนิกส์  
57 บริษัท กรีน เอิร์ท  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 53/34  ม.1 ต. ศรีษะจระเข้น้อย อ. บางเสาธง  จ. สมุทรปราการ
58 หจก.  เศรษฐีมอเตอร์