มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
     
 
สถานที่ตั้ง    เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.สระประดู่   อ. วิเชียรบุรี   จ.เพชรบูรณ์
มีเนื้อที่ทั้งหมด 87 ไร่ 3 งาน
ลำดับที่
อาคาร
จำนวน
1
อาคารหอประชุม
1 หลัง
2
อาคารเรียน 3 ชั้น
1 หลัง
3
อาคารโรงฝึกงาน
2 หลัง
4
อาคารเรียนชั่วคราว
1 หลัง
6
อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่
1 หลัง
7
ห้องพัสดุ
1 หลัง
8
อาคารสำนักงานอาคารสถานที่
1 หลัง
9
อาคารป้อมยาม
1 หลัง
10
ศาลาพักผ่อนหกเหลี่ยม
2 หลัง
11
เสาธงพระพุทธรูปและองค์พระวิษณุกรรม
1 หลัง
12
โรงจอดรถครู-อาจารย์
1 หลัง
13
โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา
1 หลัง
14
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนนักศึกษา
2 หลัง
15
โรงอาหาร
1 หลัง
16
บ้านพักครูแบบเรือนแถว
12 หลัง
17
บ้านพักครูแบบเดี่ยว
1 หลัง
18
บ้านพักภารโรงแบบเรือนแถว
6 หลัง
สรุป
อาคารเพื่อการศึกษา
5 หลัง

 
ลำดับที่
สนามกีฬา
จำนวน
1
สนามฟุตบอล
1 สนาม
2
สนามเซปัคตะกร้อ
1 สนาม
3
สนามเปตอง
1 สนาม
4
สนามวอลเล่ย์บอล
1 สนาม
5
สนามบาสเก็ตบอล
1 สนาม
6
สนามฟุตซอล
2 สนาม